เจ้าหน้าที่ธุรการ

คุณสมบัติ
1. เพศชาย - หญิง อายุ 25-35ปี
2. วุฒิการศึกษา อนุปริญญา-ปริญญาตรี
3. มีความเชี่ยวชาญด้าน Microsoft Offices, Word, Excel
4. มีความเชี่ยวชาญด้านโปรแกรม online เช่น Facebook, Line
5. ประสบการณ์ด้านธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีทัศนคติเชิงบวก
7. มีความอดทนไม่เกี่ยงงาน

รายละเอียดงาน
1.ติดต่อประสานงานภายในบริษัททั่วไป
2.จัดทำเอกสารต่างๆ ของบริษัท เช่น ใบเสนอราคา
3.ทำรายการสต็อก สรุปสินค้าเข้า-ออก เบิก-จ่ายสินค้า
4.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ เช่น ใบขนส่งสินค้าฯ
5.ดูแลงานขายออนไลน์ และ Bookส่งงาน ของบริษัท
6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
7.เวลาทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ 8:00 -17:00 น.

สนใจติดต่อ 098-974-7497 หรือ 02-274-3347 E-mail : info@jmsthai.com

พนักงานขาย
คุณสมบัติ
1. เพศชาย - หญิง อายุ 25-35ปี
2. วุฒิการศึกษา อนุปริญญา-ปริญญาตรี
3. มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับคนง่าย
4. มีทักษะในการขาย ไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. สามารถเดินทางหาลูกค้าได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน
1. นำเสนอสินค้าของบริษัทให้กับลูกค้า
2. ดูแลและบริหารยอดขายกลุ่มฐานลูกค้าเดิม และ เพิ่มลูกค้าใหม่
3. รับผิดชอบเป้ายอดขายตามที่บริษัทกำหนด
4. ทำงานนอกเหนือเวลางานได้
5. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
6.เวลาทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ 8:00 -17:00 น.

สนใจติดต่อ 098-974-7497 หรือ 02-274-3347 E-mail : info@jmsthai.com

 

พนักงานขัดหิน
คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 30ปี ขึ้นไป
2. มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับคนง่าย
3. มีไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
4. มีประสบการณ์ด้านการจับเครื่องขัดหิน
5. ขยัน ไม่เกี่ยงงาน

รายละเอียดงาน
1. เปิดหน้าหิน หรือ งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
2. รับผิดชอบงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด
3. ทำงานนอกเหนือเวลางานได้
4. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
5. เวลาทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ 8:00 -17:00 น.

สนใจติดต่อ 098-974-7497 หรือ 02-274-3347 E-mail : info@jmsthai.com